DHMİ ihaleyle lastik satın alacak

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
215 Adet 8X8 ARFF Yangın Söndürme Araçları Lastik mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/299847
1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi : EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2878-204 2340-204 2341-204 2348 - +90 (312) 212 8158
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 215 Adet 8X8 ARFF Yangın Söndürme Araçları Lastik
b) Niteliği, türü ve miktarı : 215 Adet/Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzeme yüklenici tarafından, Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligatın tarihi işe başlama tarihidir. İş Bitim Tarihi: Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. Yüklenici sipariş edilmiş olan malzemeyi en fazla 5 partide sevk edecektir. Teslim süresi en fazla 170 gündür. (Teklifteki sürenin daha kısa olması durumunda bu süre dikkate alınacaktır.) Yüklenicinin Yabancı Olması Halinde Teslimat Programı: "Belirlenen Yerde/Terminalde Boşaltılmış Teslim / Delivered At Place Unloaded (DPU)" esasları uygulanacaktır. Açılan akreditif kapsamındaki malzeme; en fazla beş partide sevk edilecektir. Ordino bedelinin ödenerek ordinonun alınması, gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ve ardiye ücretinin ödenmesi yükleniciye ait olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir. Yüklenici ithal için gerekli izinleri DHMİ adına alacak, bu izinlerin alınması sırasında oluşacak bedelleri ödeyecektir. İthal için gerekli izin başvurularında DHMİ'nin başvurusunun zorunlu olduğu hallerde ise DHMİ izin belgelerini temin edecektir. DHMİ gümrükleme hizmeti için yüklenici tarafından talep edilecek yetki ve izin belgelerini, sevk vesaikinin Bankadan alınmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde hazırlayarak yükleniciye verecektir. (Yüklenicinin vesaiki beklememesi durumunda da her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar da dahil) yükleniciye ait olmak üzere yetki belgeleri verilebilecektir.) Gümrük Müdürlüklerine İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar İdaremiz sorumluluğundadır. Yüklenici, gümrükleme işlemleri sırasında yetki verilen Gümrük Müşavirliği tarafından doldurulan Gümrük Giriş Beyannamesini; tescil edilmeden önce DHMİ'ye kontrol amacıyla sunacak ve İdarenin onayını aldıktan sonra Giriş Beyannamesi muayene memuru tarafından kapatılacaktır. (Bu işlemin yerine getirilmemesi durumunda sonucundan doğacak her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar dahil) yükleniciye ait olacaktır.) Yüklenici Gümrük mal saymanlığına ödenecek bedeli, gümrük beyannamesinin bir suretini de ekleyerek yazılı olarak İdaremize bildirecektir. İdaremiz bu vergi, resim ve harçları ödemek için yüklenicinin bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde bir eleman görevlendirecektir. Ancak yüklenici bu bedelleri ödeyip fili ithali gerçekleştirebilir. Akreditif kapsamındaki malzemenin fiili ithali Ankara/İstanbul Gümrük Müdürlüklerinden yapılacaktır. Yüklenici ihale konusu malı ithal ederek kabule hazır hale getirilmesine kadar geçecek sürede, ihale konusu mal ve mal ile ilgili gerekli tüm cihaz ve kullanılması gerekli diğer malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. - Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. - Kabul ve garanti süresi içerisinde yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arızalı ve hasarlı mallara ilişkin her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. - Kabul tarihinden 2 (İki) yıl sonra yüklenicinin garanti süresi sona erer.
d) İşe başlama tarihi : İdare tarafından yapılacak tebligatın tarihi işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait “ISO 9001 KALİTE STANDARDI UYGUNLUK SERTİFİKASINI” teklif evrakları ile birlikte verecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İstekliler teklif edecekleri lastiklerin; katalogları, fotoğraflarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
2- TEKNİK ŞARTNAMEYE ve aşağıda belirtilen hususlara ilişkin VERİLECEK CEVAPLAR
2.1. İstekli aşağıdaki bilgilerini içeren bir açıklama belgesini/beyanı sunacaktır
- İmalatçı firmasını, ticari markasını
- Üretim yerini/yerlerini
- Lastik desenlerini
- Lastik ebatlarını
- Diş derinliğini
- Azami hız değerini
- Lastik başına düşen azami yük değerini
-Lastik soğuk iken uygulanması gereken azami basınç değerini
-Lastiklerin kullanılacağı 8x8 yangın söndürme araçları, operasyon anında kısa süreli de olsa 130 km/h hızlarda yol almakta olup, söz konusu lastikler 130 km/h hızda durmadan en az 20 km, 120 km/h hızda en az 25 km yol alabilmeye imkan verecek yapıda olacaktır. Bu husus lastik üreticileri tarafından alım konusu her iki lastik çeşiti için belgelendirilecek/beyan edilecek olup, istekli firmalar; söz konusu belgeyi/beyanı teklif dosyasında sunacaklardır.
2.2.Teknik şartnameye cevaplarını sunacaktır.
Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, ve yukarıda istenilen belge istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine ve yukarıda istenilen bilgilere sırası ile cevap verilecek, Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır.
Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanlar ile katalogların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari dokümanda/ katalogda referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar 4 sütun halinde;
Teknik Şartname Maddesi (Aynen Yazılacak) Karşılama Durumu Açıklamalar Doküman Referansı (Teknik Dokümanın konuyla İlgili sayfaları belirtilecek) başlıkları altında hazırlanacaktır.
Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.
Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: 01807339