Dr. Mevlüt Şahin

Dr. Mevlüt Şahin

YAZAR
Yazarın Tüm Yazıları >

İYİ Parti’nin seçim beyannamesindeki tarımla ilgili vaatleri

A+A-

Önceki yazılarımda AKP ve CHP’nin tarımla ilgili vaatlerini yazmıştım. Bu yazımda da İYİ partinin tarımla ilgili vaatleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

"Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik" Stratejisi'ni uygulamaya koyacağız. Tarımda ölçek verimliliğinde yıllık ortalama en az % 5 reel artış sağlamayı ve kırsalda tarım istihdamını arttırmayı hedefleyen; Türkiye'nin üreticisinin işletmeci, işletmecisinin ihracatçı, ihracatçısının uluslararası rekabetçi olacağı “Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik Stratejisi Çerçeve Programı”nı uygulamaya koyacağız.

Tarımsal Ar-Ge'yi teşvik edeceğiz, "Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız. Tarımda AR-GE çalışmalarını teşvik edeceğiz. “Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız. Bunun için gerekli kaynağı AOÇ'nin bütçesinden sağlayacağız.

Toprak, sulama ve tohum araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız vereceğiz. Ülkemize ait geleneksel tohumlardan yararlanılarak genetik teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmak suretiyle, insan sağlığına uygun, verimli ve hastalıklara karşı dirençli tohumlar geliştireceğiz.

Toprak ve suyun tarımsal üretimi ve verimi arttırmasını hedefleyen Ar-Ge projelerini finanse edeceğiz.

"Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız, işletme toplulaştırmasını gerçekleştireceğiz. Tarımdaki verimliliği ve etkinliği arttırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı "Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız.

İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modeli geliştireceğiz ve destekleyeceğiz. Bu model kapsamında;

Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi,

Toprak, su ve ürün güvenliğinin denemi,

Yüksek teknolojinin kullanımı,

Girdi ve stok maliyetinin yönetimi,

Lojisik, pazarlama ve satış sistemin oluşturulmasına ilişkin gerekli işbirliği ve altyapının tesisi için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi” kuracağız. Tüm destek ve teşvikler bu sistem üzerinden uygulayacağız, izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu model, uygulamaya geçinceye kadar küçük çiftçinin vergi muafiyet oranlarını genişleteceğiz.

"Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı" kuracağız.

Türkiye'nin 5 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olmasını sağlayacağız.

Çiftçilerimizin mazotu %50 indirimli kullanmasını sağlayacağız. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, fiilen üretimde olan çiftçilerimizi bu imkandan yararlandıracağız.

Çiftçilere İŞKUR aracılığı ile işletmecilik eğitimleri vereceğiz. Çiftçinin hem hayvansal hem de bitkisel üremde teknik ve ekonomik anlamda işletmecilik bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla İŞKUR ile işbirliğinde işletmecilik ve finans alanlarında eğim programları oluşturacağız.

Çiftçi Çağrı Merkezi kuracağız. Çiftçilerimizin, bitkisel üretim ve hayvancılık ile ilgili problemlerine cevap vereceğiz, uzmanların (ziraat mühendisleri, veteriner hekim, vd.) hizmet verdiği bir çağrı merkezi kuracağız. Bu merkezi; tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgilendirme, tarımsal üretim destekleri, tarımsal yardım ve hibe destekleri, meteorolojik veriler, tarımsal girdi ürün bilgilendirme ve 2B arazi hukuku gibi konularda çiftçilerimizin sorularına yanıt verecek şekilde oluşturacağız.

Sulama birliklerine su kullanım hakkını iade edeceğiz. Çiftçimizin tarımsal sulama suyunun kullanım hakkının özelleştirilerek Sulama Birlikleri'ni tasfiye eden kanun maddelerini iptal edeceğiz, su kullanım haklarını çiftçilerimize iade edeceğiz. Tarımsal sulama suyundaki kayıp kaçak oranı azaltacağız. Sulama Birliklerinin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji teknolojileri ile kullanımına ilişkin destekleme modellerini devreye sokacağız.

Büyükşehirlerin kırsal kesiminde mahalleye dönüşen köylerine tekrar köy statüsü vereceğiz. Büyükşehir sınırları içinde kalan köylerin mahalle olması sebebiyle emlak, çevre-temizlik vergileri ile alt yapı hizmetlerine yönelik katkı paylarının, ruhsat ve izin harçlarının tahsiline imkân tanıyan Büyükşehir yasasının ilgili maddelerini iptal edeceğiz, 6360 sayılı yasaya göre kurulan kırsal mahallelerin eski köy statülerini iade edeceğiz.

Meraları, köy tüzel kişiliğine devredeceğiz, meraların ıslah edilmesini sağlayacağız. Büyükşehir Yasasında yapacağımız değişiklik ile mera, yaylak ve kışlakları köy tüzel kişiliğine tekrar devredeceğiz. Hayvancılığı geliştirme ve sürdürme politikamızın temelini oluşturan meraların köy tüzel kişilikleri tarafından kullanım hakkını yok eden yasal düzenlemeleri iptal edeceğiz ve meraların ıslah edilmesini sağlayacağız.

Türkiye tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip ürünlere yönelik coğrafi işaret bazlı üretim planlaması yapacağız, üreticinin hakkını koruyacağız. Üretim ve ihracat miktarı ile etkilediği çiftçi sayısı bakımından stratejik olan tarımsal ürünlere yönelik çiftçilerimizle işbirliği halinde, coğrafi işaret bazlı ürün ve bölge bazlı orta vadeli ürem planları yapılarak, üreticinin hakkını koruyacağız.

Ülkemiz tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip fındık, kayısı, üzüm, pamuk, tütün, şeker pancarı gibi tarım ürünleri ile yem bitkisi üretim alanlarını geliştirerek verimliliklerini arttıracağız, destek politikaları oluşturacağız ve bu ürünlerin işlenerek pazarlanması esnasında ortaya çıkma ihtimali olan tekelleşmenin önüne geçecek yasal düzenlemeleri yapacağız.

Çiftçimizin, suyuna ve toprağına dokunmayacağız. 7139 sayılı Kanun ile getirilen Arazi Toplulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin DSİ'ye verilen yetkileri gözden geçireceğiz, tarımsal üretimin azamileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve çiftçinin korunması hususlarını dikkate alacak şekilde uygun kurumsal yapılanma ve uygulama modelleri geliştireceğiz.

Çiftçilerimizin yasal takibe düşen borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız. Borç yükü altında bunalan çiftçilerimizin borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız ve uzun vadeye yayacağız.

Ürün Borsalarını Etkinleştireceğiz. Ürün pazarlanmasında ve ürün fiyatlarının oluşmasında önemli işlevi olan Ürün Borsalarını destekleyerek etkinlik kazandıracağız.

Organize Hayvancılık Bölgelerini yaygınlaştırarak, hayvansal üretimi teşvik edeceğiz. Türkiye'yi “Et ve Ürünleri Üretiminde kendine yeter ülke haline” getireceğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz. Organize Hayvancılık Bölgelerini yeniden düzenleyeceğiz ve hayvancılıkta işletme toplulaştırması yapacağız. Bu uygulama kapsamında, devletin gözetimi ve desteği ile mera ve yem bitkileri ekim alanları etrafında hayvancılık işletmelerinin toplulaştırılması sağlanarak, küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacağız. Türkiye'yi “Et ve Ürünleri Üretiminde kendine yeter ülke haline” gereceğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz.

Şeker Fabrikalarının Satış İşlemlerini iptal edeceğiz. TÜRKŞEKER'i yeniden yapılandıracağız. Pancar üretimini destekleyeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ-NEŞ) kotalarını düşüreceğiz.

Özelleştirme kapsamındaki şeker fabrikalarının verimlilik ve işletme niteliklerine göre faaliyetlerine yön vereceğiz, son dönemde özelleştirilen şeker fabrikalarının satış işlemlerini iptal edeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ-NEŞ) kotalarını düşürerek, AB ülkelerindeki oranlarla uyumlu olmasını sağlayacağız.

Türkiye Bütünleşik Su Projesi'ni hayata geçireceğiz. Türkiye Bütünleşik Su Projesi kapsamında havza temelli sulama modeline geçeceğiz. Bu model ile öncelikle su havzalarını rehabilite ederek, su taşınması ve depolanması sırasındaki buharlaşma kaynaklı kaybın önüne geçeceğiz. Su havzalarından kurak ovalara, boru sistemiyle su taşınmasını sağlayacağız. Açık sulama kanallarını kaldıracağız, yerine yeraltı sulama kanalları kuracağız.

Türkiye'yi Tarım Havzasına dönüştüreceğiz. Türkiye'yi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretiminde Avrupa'da birinci yapacağız. Türkiye'yi Dünyanın önemli meyve, sebze ve bunların işlenmiş ürünlerinin ihracat merkezi haline getireceğiz. Bu amaçla, ilk 5 yıl içerisinde her biri asgari 2 hektar olmak üzere 5.000 adet meyve bahçesi ve bağ plantasyonu kuracağız. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini destekleyeceğiz. Tarımsal ürünlerin yüksek katma değerli sektörlerle ilişkilerini güçlendireceğiz.

Türkiye'yi İlaç ve Kozmetik Sanayiine girdi sağlayacak Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Avrupa'nın 1 numaralı merkezi yapacağız.

Verimsiz hazine arazilerinin değerlendirilmesi için Genç Çiftçilerimize destekler sağlayacağız. Hazine adına kayıtlı veya tescil dışı kalmış tarıma uygun toprak reformu kapsamındaki arazileri, en az 15 yıllık bir süre için ölçek ekonomisine uygun proje uygulayacak olan genç tarım müteşebbislerine karşılıksız olarak devredeceğiz.

Gıda ve İçecek Sektörünü ekosistem yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandıracağız, gıda arz güvenliğini garanti altına alacağız ve gıda enflasyonunu düşüreceğiz. Gıda fiyatlarını düşüreceğiz. Tarım ve gıda sanayi entegrasyonunu gözetecek gıda lojistiği master planı hazırlayacağız, hal sistemi ve değer zincirini gözden geçirerek gıda enflasyonu düşüreceğiz. Sürdürülebilir bir şekilde yeterli miktarda, kaliteli hammaddeye ulaşımın sağlanması için verimliliği ve endüstri ihtiyaçlarını göz önüne alan tarım ve hayvancılık destekleri uygulamasına geçilmesi, destek politikalarının etki analizlerini yapacağız.

Gıda güvenliğini temin etmek üzere cezaları caydırıcı hale getireceğiz. Denetim sistemini daha sık işleyen ve daha nitelikli hale getireceğiz. Gıda güvenliğini riske sokacak harekette bulunan gerçek/tüzel kişilere uygulanacak cezalar sadece mali yaptırımları içermeyecek, suçu işleyen gerçek kişi veya tüzel kişi ise tüm ortakları ve sorumlu yöneticisinin de suçun niteliğine bağlı olarak belirli süre sektörden men edilmesini gerçekleştireceğiz. Gıdanın tarladan sofraya izlediği süreçte, tüketicinin gıda güvenliğinin korunması amacıyla gıda kontrol ve denetim faaliyetlerinin düzgün ve zamanında yapılmasını sağlayacak “Gıda Müfettişliği Sistemi'ni etkin hale getireceğiz.

Hayvansal üretimde bilinçsiz antibiyotik kullanımını ortadan kaldıracağız. Hayvansal üretimde bilinçsiz antibiyotik kullanımını, ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla ve bu alanda oluşturulacak bir koordinasyon kurulu ile ortadan kaldıracağız.

Kaynak: (http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf)

Saadet Partisi’nin tarımla ilgili vaatleri

Dada önceki yazılarımda AKP, CHP ve İYİ partinin seçim beyannamelerinde tarımla ilgili vaatlerini yorum katmadan sizlere aktarmıştım. Bu yazımda da SAADET Partisinin seçim beyannamesinde tarımla ilgili vaatleri hakkında sizleri bilgilendireceğim.

  • Saadet Partisi iktidarında tarım ve hayvancılık, üretimi artıracak, kalite ve hasat gücünü yükseltecek şekilde desteklenecektir. Bu çerçeveden, "mavi mazot projesi " adı altında tarımda kullanılan mazotta vergileri kaldırarak çiftçiye ucuz mazot temin edeceğiz. Ayrıca çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının faizleri silinecektir.
  • Bütün bu söylediklerimizden hareketle Saadet Partisi’nin savunduğu ekonomik modeli "devletçi" ve "müdahaleci" olarak niteleyenler çıkacaktır. Hayır, biz ekonomide devletçiliği savunmuyoruz. Bizim uygulayacağımız ekonomik modelde, savunma sanayi dahil tüm ekonomik faaliyetler bireyler tarafından yürütülecektir. Devlet ancak alt yapı ve özel sektörün girmediği stratejik alanlarda yatırım yapacaktır.

Kaynak: http://acikerisim.tbmm.gov.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11543/937/200300641.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.