Ankara 13. Aile Mahkemesinden Duyuru

T.C.
ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/417

KARAR NO : 2024/245
DAVALI : MARİNA KOÇOĞLU - Gürcistan Uyruklu
Davacı ERDOĞAN KOÇOĞLU tarafından Davalı MARİNA KOÇOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ ile Aziz ve Durdu oğlu, 1966 doğumlu, 16****78 TC Kimlik Numaralı Davacı ERDOĞAN KOÇOĞLU ile aynı hane nüfusunda kayıtlı, Davalı Gürcistan uyruklu MARİNA GOMARTELİ'nin evlilik birliğinin temelinden sarılması sebebiyle BOŞANMALARINA,
2- Davacının tedbir-yoksulluk nafakası, yargılama gideri, maddi-manevi tazminat, ziynet eşyası, eşya talebi, yasal mal rejiminden doğan haklardan dolayı herhangi bir hak ve alacakları bulunmadığını bildirdiğinden bu hususlarla ilgili karar verilmesine yer olmadığına,
3-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 427,60 TL harcın 54,40 TL 'si peşin alındığından bakiye 373,2‬0 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına
5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/04/2024
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02046067