Ankara 4. Aile Mahkemesinden İlan

T.C.
ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/570 Esas

DAVALI : MAHMUT CELAL ÖZCAN - Ayvalı Mah. Rüzgar Sk. No:7 Keçiören/ ANKARA
Davacı Nurcihan ÖZCAN tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının 01/02/2024 tarihinde yapılan duruşmasında;" 1-HMK'nın 143. ve devamı maddeleri uyarınca tahkikat aşamasına geçilmesine,
2-Taraflara, dinletmek istedikleri tanıkların adı-soyadı ve tebligata yarar açık adreslerini mahkemeye sunmaları için2 (iki) haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde tanık listesi sunulmaması/bildirilmemesi halinde tanık deliline dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağının İHTARINA, (hazır bulunanlara ihtarat yapıldı),
Bu nedenle duruşmanın 21/03/2024 günü saat 11:43'da bırakılmasına" karar verilmiş olmakla 21/03/2024 günü saat 11:43'de tahkikat duruşmasının yapılacağı ayrıca bir bildirim yapılmaksızın aynı celse veya devam eden celselerde HMK'nın 186. Maddesi uyarınca sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin bu nedenle belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde -HMK'nın 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla- duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01982360