Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden Tebliğ

T.C.
ANKARA 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2023/375

KARAR NO :2023/424
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.09.2023 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan Sanık Resul SAYAN'ın üzerine atılı ve sabit olan eylemine uyan, “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçu bakımından, Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesi hükmü göz önünde bulundurularak, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak, Türk Ceza Kanunu’nun 125/2-1-3-a uyarınca takdiren adli para cezasının tercihi ve alt sınırdan 365 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın eylemini sosyal paylaşım sitesi üzerinden gerçekleştirmesi suretiyle bir çok kişinin okumasına sebebiyet verdiği bu şekilde aleniyet unsurunun oluşması nedeniyle verilen cezanın Türk Ceza Kanunu’nun 125/4 hükmü uyarınca1/6 oranında artırılarak 425 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
7188 sayılı Yasanın 24.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 251/3 maddesi gereği 1/4 oranında indirilerek 318 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen adli para cezasının TCK'nun 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20.00 TL'den hesaplanarak sanığın 6.360,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve şahsi durumu nazara alınarak adli para cezasının aylık 24 eşit taksit halinde ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve infazın 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesi uyarınca gerçekleştirileceğinin sanığa ihtarına (ihtar yapılamadı)
Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması, işlenen suçun niteliğine göre katılan-mağdurun maddi zararının bulunmaması vesanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönüne alınarak, yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaatin oluşması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5 hükmü gereğince sanık hakkında belirlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/8 hükmü gereğince 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, bu süre içinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, karar verilen Yahya ve Fatma oğlu, 26.07.1988 Ulubey doğumlu, Resul SAYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEVE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 7188 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik CMK'nun 252/1 maddesi doğrultusunda itirazı kabil olarak, itirazın CMK'nun 268. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle yapılabileceği, süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, süresinde itiraz edilmesi halinde dosyanın yeniden ele alınarak genel hükümler ile yargılamaya devam olunacağı, basit yargılama usulü ile verilen karara sanık tarafından itiraz edilmesi halinde CMK'nun 251/3 maddesi gereğince uygulanan 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağının ihtarı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934561