Sunucu sistemleri güncelleme ve kapasite artırım işi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİK VERİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sunucu Sistemleri Güncelleme ve Kapasite Artırımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/328238
1-İdarenin

a) Adı : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİK VERİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Kalaba Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 Kalaba KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123022650 - 3123596884
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Sunucu Sistemleri Güncelleme ve Kapasite Artırımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 3 adet Sunucu; 2 CPU, 1 TB Ram, 2 Adet 480 GB SATA SSD, 2 adet 32 Gb FC HBA, 1 adet 2 port 10/25 sfp bağlantı ve 25 Gb modül, 1 Nvidia A40 48 GB GPU, (Sanallaştırma Yazılımı 6 CPU Dahil) 2- 8 adet Depolama Ünitesi Kapasite Artırımı Unity 480f için 7.68 TB SSD Disk 3- 2 adet SAN Anahtarı 24 Port 32 Gbps 24 SFP 4- 1 adet Ağ Anahtarlama Cihazı 48 Port 48 Adet 1/10/25 Gbps SFP, 4 Adet 40/100 Gbps QSFP28 Port
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda belirlenecek yerler. Kalaba-Keçiören/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra takip eden gün dahil olmak üzere 150 gün içinde teknik şartnamede özellikleri tanımlanan ve istenen tüm ürünler çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra takip eden gün işe başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli, teklif edeceği Ürün’leri, varsa sunulan ek özellikleri Teknik Şartname cevaplarında ayrıntılı olarak açıklayacak ve bu özellikleri üretici Firma Ürün broşür ve/veya kullanım kılavuzlarını tekliflerine ENG/TR olarak ekleyerek belgeleyecektir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Ofis bilgisi belgesi İstekli firma Ankara’da bulunmalı ya da Ankara’da yerleşik şubesi bulunmalıdır ve bunu belgelemelidir.
Yetki belgesi İstekli, teklif edeceği tüm ürünleri satmaya yetkili olduklarına dair yetki belgelerini teklifine ekleyecektir. İlgili yetki belgeleri, üretici firmanın Türkiye ofisinden veya üretici firmanın yetkili distribütöründen alınacaktır.
Marka,model belgesi İstekli, teklif dosyasında önereceği tüm donanımların ayrıntılı olarak marka/model/versiyon bilgilerini bildirmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde sözleşmeye dayalı ve ihale tarihi itibariyle son beş yıl öncesinde gerçekleştirilen arşivleme sistemi kurulumu benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: 01806259