Yenimahalle Belediyesi'nden satılık arsalar

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli,ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.
2-İhale25/05/2023 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 10.000,00-TL. karşılığında temin edilebilir.
4-İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00_ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında bulunan 43328 ada 1 parselindeki şerhin kaldırılabilmesi için 11.04.2023 tarihi itibari iletaşınmaza ait 517.136,45 TLborç alıcı tarafından Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne ödenecektir.

43328 ada 1 parsel üzerinde;

Diğer (Konusu: Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur. 19/03/2021 tarih MUH-1156/2021 sayılı yazı.) Tarih:- Sayı: - (Şablon: Diğer) beyanı vardır;

13240 ada 8 parsel üzerinde;

  • BM: Bu parsel aleyhine 13240 ada 1 parsel lehine 102 m²lik sahada daimi irtifak hakkı (Şablon: Diğer irtifak hakkı) beyanı,
  • AM: Haritasında sarı boya ile gösterilen 1868 m² üzerinde Ank. Elektrik Havagazı ve Otobüs İş. Müessesesi lehine İrt. Hakkı

(Şablon: Diğer irtifak hakkı) beyanı vardır.
Alıcı işbu şerh, haciz, ipotek, beyan v.b. takyidatları kabul etmiş sayılır.

13240 ada 8 parselin paftasında kuzey ve güney yönünde iki parçaya bölen enerji nakil hattının geçtiği, söz konusu hattan 10’ar metre çekme mesafelerinin ayrıldığı görülmektedir.
5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
5-1) İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
5-2) Gerçek kişi olması halinde;
İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)
5-3)-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
5-4)-Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-5)-İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
5-8) Arsaların yerinde görülüp, olduğu gibi kabul edildiğine dair yer gördüm tutanağının imzalanması gerekmektedir.

Sıra NoMevkiiAdaParselAlanHissesiCinsiEmsaliMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihiİhale Saati
1Ergazi1324087859 m²7076 m²Sanayi AlanıE:0,50
Yençok : Serbest
61.915.000,00-TL1.857.450,00-TL25.05.202314.00
2Macun433281888 m²888 m²Ticaret AlanıE:0,50
Yençok:7,50
11.544.000,00-TL346.320,00-TL25.05.202314.05

#ilangovtr BASIN NO: ILN01825157